We trekken samen op bij wetenschappelijk onderzoek

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

Wetenschappelijk onderzoek

‘Samen optrekken bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek’ dat is wat de Brabant Academie voor ogen heeft. Het doel is dat onderzoekers binnen de Brabant Academie elkaar weten te vinden en samen nieuwe projecten opzetten. Samenwerken zorgt er ook voor dat we binnen de ggz een koploper zijn in het implementeren van een kwaliteitssysteem voor onderzoek en van een studie- en datamanagementsysteem. Hiermee ondersteunen we de onderzoekers binnen de Brabant Academie om kwalitatief hoogwaardig onderzoek te doen dat voldoet aan wet- en regelgeving.

 

Wetenschapsbureau Brabant Academie

De vier organisaties van de Brabant Academie verrichten kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Het Wetenschapsbureau ondersteunt onderzoekers bij de organisatie en uitvoering van (medisch) wetenschappelijk onderzoek. 

Wat zijn de taken van het Wetenschapsbureau?

  • Het Wetenschapsbureau is de helpdesk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Je kunt bij het Wetenschapsbureau terecht voor algemene vragen. Denk hierbij aan informatie over wetgeving en procedures voor wetenschappelijk onderzoek, hulp bij indienen van onderzoeksprotocollen bij de lokale CWO (Commissie Wetenschappelijk Onderzoek) en METC (Medisch-ethische toetsingscommissie) en hoe je een dataverzameling efficiënt inricht.
  • Implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem met daarin heldere processen en werkinstructies voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de Brabant Academie.
  • Implementeren en onderhouden van een studie- en datamanagementsysteem. Dit maakt het voor onderzoekers makkelijker om onderzoeksdocumenten en data op de juiste manier te verwerken, delen en bewaren.
  • Aanbieden van scholing op gebied van methodologie, wet- en regelgeving en ethische kanten van onderzoek.
  • Zichtbaar maken van wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de Brabant Academie. Denk hierbij aan het organiseren van symposia en het uitreiken van een wetenschapsprijs.

De onderzoeker aan het woord

Bij de vier organisaties die zijn aangesloten bij de Brabant Academie, werken zeer enthousiaste en gemotiveerde onderzoekers. De lijst onderzoeken waaraan zij een bijdrage leveren is immens. Maar wie zijn nou die onderzoekers en wat drijft hen in hun werk?

In de serie ‘de onderzoeker aan het woord’ kun je met hen kennismaken.

Wetenschapsprijs Brabant Academie '23/'24

De Brabant Academie Wetenschapsprijs wordt in 2024 voor de tweede maal uitgereikt. Deze heeft als doel bij te dragen aan:

  • het zichtbaarder maken van (de meerwaarde van) wetenschappelijk onderzoek in de GGZ-praktijk in het algemeen;
  • het vergroten en verspreiden van wetenschappelijk en klinisch relevante kennis en inzichten binnen de vier Brabant Academie GGz instellingen in het bijzonder.
Kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Om onderzoekers te helpen bij de uitvoering van hun project is binnen de Brabant Academie een kwaliteitssysteem voor wetenschappelijk mensgebonden onderzoek ontwikkeld, zowel voor WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek. Het kwaliteitssysteem beschrijft wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe alle relevante taken uitgevoerd dienen te worden. De belangrijkste doelen zijn het borgen van de patiëntveiligheid (beperken risico’s en belasting voor deelnemers) en wetenschappelijke kwaliteit.

Het kwaliteitssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitshandboek

Dit handboek beschrijft het onderwerp en toepassingsgebied van dit specifieke kwaliteitssysteem en de onderdelen waaruit het kwaliteitssysteem bestaat.

  • Standard Operating Procedures

De ‘Standard Operating Procedures ‘(SOPs) zijn de procesbeschrijvingen waarin staat wat, in welke volgorde en door wie gedaan moet worden. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een onderzoeksprotocol of voortgangsrapportage. Vanuit de SOPs wordt verwezen naar instructies en formulieren waar nodig.

Daarnaast is er een studiemanagementsysteem (SMS). In dit systeem kunnen onderzoekers al hun studiedocumenten opslaan, delen met het onderzoeksteam en voorleggen aan de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. 

Toegang tot Research Manager (studiemanagement- en/of datamanagementsysteem) kan aangevraagd worden via het Wetenschapsbureau. Bij vragen kun je ook terecht bij het Wetenschapsbureau.

Contactpersonen Wetenschapsbureau

GGz Breburg

Helene Andrea
(h.andrea@ggzbreburg.nl)

M 06-12214798

GGZ Oost Brabant

Laura van der Leest – Brugel 
(lwpm.vander.leest-brugel@ggzoostbrabant.nl)

M 06-13280817

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Matthijs Hamakers
(m.hamakers@ggzwnb.nl)

M 06- 23083320

Reinier van Arkel

Michelle Hendriks
(michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl)

M  06-15025263